Vtáky

(všetky vtáky boli pozorované a fotografované na Slovensku)

Bažantovité
Bažant poľný (Phasianus colchicus)
Jarabica poľná (Perdix perdix)

bocian2

Bocianovité
Bocian biely (Ciconia ciconia)
Bocian čierny (Ciconia nigra)

Brhlíkovité
Brhlík lesný (Sitta europaea)
Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria)

Čajkovité
Čajka bielohlavá (Larus cachinnans)
Čajka malá (Larus minutus)
Čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
Čajka žltonohá (Larus michahellis)
Rybár riečny (Sterna hirundo)

Ďatľovitéžlna2
Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)
Ďateľ malý (Dendrocopos minor)
Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)
Ďateľ veľký (Dendrocopos major)
Krutihlav hnedý (Jynx torquilla)
Tesár čierny (Dryocopus martius)
Žlna zelená (Picus viridis)
Žlna sivá (Picus canus)

Drozdovité
Červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
Drozd čierny (Turdus merula)
Drozd čvíkotavý (Turdus pilaris)
Drozd plavý (Turdus philomelos)
Drozd trskotavý (Turdus viscivorus)
Pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra)drozd3
Pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata)
Skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe)
Slávik modrák (Luscinia svecica)
Slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)

Dudkovité
Dudok chochlatý (Upupa epops)

Holubovité
Holub hrivnák (Columba palumbus)
Hrdlička poľná (Streptopelia turtur)Chochláč_severský_05x
Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)

Chochláčovité
Chochláč severský (Bombycilla garrulus)

Chriašteľovité
Lyska čierna (Fulica atra)
Sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
Chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)

Jastrabovité
Haja červená (Milvus milvus)
Jastrab veľký (Accipiter gentilis)
Jastrab krahulec (Accipiter nisus)
Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
Kaňa sivá (Circus cyaneus)haja
Myšiak hôrny (Buteo buteo)
Orliak morský (Haliaeetus albicilla)
Orol krikľavý (Aquila pomarina)
Včelár lesný (Pernis apivorus)

Kačicovité
Bernikla veľká (Branta canadensis)
Hlaholka severská (Bucephala clangula)chochlačka
Hrdzavka potápavá (Netta rufina)
Hus bieločelá (Anser albifrons)
Hus divá (Anser anser)
Hus siatinná (Anser fabalis)
Chochlačka morská (Aythya marila)
Chochlačka sivá (Aythya ferina)
Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
Kačica divá (Anas platyrhynchos)
Kačica chrapačka (Anas querquedula)
Kačica chripľavka (Anas strepera)
Kačica ostrochvostá (Anas acuta)
Labuť veľká (Cygnus olor)
Potápač malý (Mergellus albellus)
Potápač veľký (Mergus merganser)

Kormoránovité
Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
Kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)kôrovnik

Kôrovníkovité
Kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)

Krkavcovité
Havran čierny (Corvus frugilegus)
Kavka tmavá (Corvus monedula)
Krkavec čierny (Corvus corax)
Orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes)
Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
Straka obyčajná (Pica pica)
Vrana čierna (Corvus corone)
Vrana popolavá (Corvus corone cornix)

Kúdeľníčkovité
Kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus)

Kukučkovité
Kukučka obyčajná (Cuculus canorus)kukučka

Kulíkovité
Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
Kulík riečny (Charadrius dubius)

Lastovičkovité
Belorítka obyčajná (Delichon urbica)
Brehuľa hnedá (Riparia riparia)
Lastovička obyčajná (Hirundo rustica)

Mlynárkovitémlynarka
Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

Muchárikovité
Muchár sivý (Muscicapa striata)
Muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
Muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca)
Muchárik malý (Ficedula parva)

Orieškovité
Oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes)

Penicovité
Kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)
Kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)
Kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)
Králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapilla)
Králiček zlatohlavý (Regulus regulus)trsteniarik
Penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
Penica obyčajná (Sylvia communis)
Penica popolavá (Sylvia curruca)
Sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina)
Svrčiak riečny (Locustella fluviatilis)
Svrčiak slávikovitý (Locustella luscinioides)
Svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)
Trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
Trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris)
Trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)

Pinkovité
Glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula)
Kanárik poľný (Serinus serinus)
Krivonos smrekový (Loxia curvirostra)
Pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
Stehlík čížik (Carduelis spinus)
Stehlík konôpka (Carduelis cannabina)
Stehlík pestrý (Carduelis carduelis)
Stehlík zelený (Carduelis chloris)

Pletiarkovité
Vrabec domový (Passer domesticus)čížík
Vrabec poľný (Passer montanus)

Potápkovité
Potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

Potáplicovité
Potáplica stredná (Gavia arctica)

Rybárikovité
Rybárik riečny (Alcedo atthis)

Slukovité
kaluziak2Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
Kalužiačik malý (Actitis hypoleucos)
Kalužiak močiarny (Tringa glareola)
Kalužiak perlavý (Tringa ochropus)
Kalužiak sivý (Tringa nebularia)
Kamenár strakatý (Arenaria interpres)
Močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
Pobrežník belavý (Calidris alba)
Pobrežník malý (Calidris minuta)
Pobrežník obyčajný (Calidris alpina)

Sokolovité
Sokol kobcovitý (Falco vespertinus)
Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

Sovovité
Myšiarka ušatá (Asio otus)
Sova obyčajná (Strix aluco)

Strakošovité
Strakoš obyčajný (Lanius collurio)
Strakoš veľký (Lanius excubitor)

strakos_obycajny_02x

Strnádkovité
Snehuľka severská (Plectrophenax nivalis)
Strnádka lúčna (Miliaria calandra)
Strnádka žltá (Emberiza citrinella)
Strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Sýkorkovité
Sýkorka belasá (Parus caeruleus)
Sýkorka čiernohlavá (Parus montanus)
Sýkorka hôrna (Parus palustris)
Sýkorka chochlatá (Parus cristatus)sykorka
Sýkorka uhliarka (Parus ater)
Sýkorka veľká (Parus major)

Škorcovité
Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

Škovránkovité
Pipíška chochlatá (Galerida cristata)
Škovránok poľný (Alauda arvensis)

Timáliovité
Fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

Trasochvostovité
Ľabtuška hôrna (Anthus trivialis)
Ľabtuška lúčna (Anthus pratensis)
Ľabtuška poľná (Anthus campestris)
Trasochvost biely (Motacilla alba)
Trasochvost horský (Motacilla cinerea)
Trasochvost žltý (Motacilla flava)

Včelárikovité
Včelárik zlatý (Merops apiaster)

Vlhovité
Vlha obyčajná (Oriolus oriolus)

Vodnárovité
Vodnár potočný (Cinclus cinclus)

Volavkovité
Beluša malá (Egretta garzetta)
Beluša veľká (Casmerodius albus)vodnár
Bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus)
Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
Volavka popolavá (Ardea cinerea)
Volavka purpurová (Ardea purpurea)

Vrchárkovité
Vrchárka modrá (Prunella modularis)

Žeriavovité
Žeriav popolavý (Grus grus)

<<< Blog